Mingfu Sushi & Chinese

8139 Kensington Dr
Waxhaw, NC  28173